Apophenia

Apophenia

Apophenia is the human tendency to see patterns that do not actually exist.